Näringskedja:

En näringskedja är typ en följd av att olika arter äter varandra t.ex:

Masken äter maskrosen, kråkan äter masken, vargen äter kråkan och

till sist äter Emil vargen. Maskrosen är längst ner i närings kedjan och Emil är längst upp i närings kedjan i detta exempel.

Näringsväv:

En näringsväv är en ”väv” av olika näringskedjor som tillsammans får hela eko-systemet att fungera bra.

Producent:

Producenter är de biotiska delar av eko-systemet som producerar all näring. Växter är enkelt sagt producenter.

De producenter i vårt eko-systemet är träden, gräset, maskrosorna och buskarna.

Konsument:

Konsumenterna är de som konsumerar producenternas näring. Djuren är enkelt sagt konsumenterna. Det finns olika sorters konsumenter:

Masken som äter en producent är en så kallad 1:a konsument. Fågeln som äter masken är då en så kallad 2:a konsument o.s.v.

Nedbrytare:

Nedbrytare så som bakterier är det som bryter ner det som alla andra biotiska delar lämnar kvar när de t.ex. dör.

Nedbrytarna bryter ner saker till t.ex. jord.

Fotosyntes:

Fotosyntesen är den process som alla växter lever på. Den går till så att växterna först fångar upp solljusets energi med det gröna ämnet klorofyll. Sedan suger växterna upp vatten med rötterna. När dem gjort det andas de in koldioxid. Till sist omvandlar växterna om koldioxid och vatten till syre och näring genom att använda solensljus som energi so dem redan fångat upp.

Koldioxid:

Koldioxid är den kemiska föreningen som tecknas som CO2. Den innehåller en kolatom och en syre atom. Koldioxid är det ämne som växterna andas. Koldioxid bildas när celler förbränner energi och när man helt enkelt bränner saker.

Kolets kretslopp:

Kolet går i ett evigt kretslopp i naturen. Det börjar med att växterna omvandlar koldioxid och vatten till näring sedan äter djuren näringen. När djuren förbränner näringen bildas koldioxid sedan börjas cykeln om igen.

pH:

pH är den skala som vi använder för att mäta olika substansers surhet. När en substans är neutral och inte är sur så är den i pH 7 som vatten. Om en substans pH är under 7 är det surt och om det är över sju är det s.k. basisk.

Surt regn:

Surt regn är regn som har ett pH värde som är under det normal, därav namnet surt regn! Surt regn orsakas av att förorenings ämnen så som koldioxid har lösts upp i molnen och surat ner vattnet.

Biomassa:

Biomassa är materia som har varit en växt som kan användas som bränsle. Ved är ett bra exempel på biomassa.

Organism:

Organismer är helt enkelt saker som lever. Organismer kan föröka sig och utveckla sig. Organismer har alltid en arvsmassa som bestämmer deras egenskaper och utseende. Man kan säga att arvsmassan är en kod för ett liv.

Det finns väldigt många olika sorters organismer.

Art:

I biologisk systemtik delar man in organismerna i grupper som är nära släkt med varandra och grupper av grupper som är ganska nära släkt med varandra.Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets betydelse för djursort. Som exempel är lejon, tiger och katt både olika djur i vardagsspråket och olika arter i vetenskaplig mening.

Flora:

Är ett begrepp som används för att beskriva mångfalden av växter som finns i ett område, alltifrån träd till buskar, gräs, mossor med mera. Samma begrepp används också som beteckning för böcker som handlar om en regions växter.

Biosfär:

Biosfären är summan av jordens alla ekostystem. Begreppet syftar på det tunna skikt som finns på jorden som medför biologiskt liv.

Herbivor:

Är djur som äter växter. Ett annat ord är vegeterian, som dock främst används om människor. Vissa växtätare, exempelvis kor, har flera magar för att kunna tillgodogöra sig näringen i växterna ordentligt.

Habitat:

Är inom biologi en miljö där en viss växt eller djurart kan leva, Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte samma sak som revir eller växtplats.

Näringsalt:

Är ord på de arter som växter behöver utöver socker, de finns i marken i små mängder.

Näringspyramid: visar hur mycket biomassa det finns på varje nivå i ekosystemet, dvs hur mycket de levande organismerna väger.

Näringspyramid:

Visar hur mycket biomassa det finns på varje nivå i ekosystemet, dvs hur mycket de levande organismerna väger.